Mức học phí Trường Đại học Tài chính - Marketing năm học 2013 - 2014
Ngày đăng: 5/29/2013
Theo Văn bản số 306/KL-BGH. Mức học phí năm học 2013 - 2014 của Trường ĐH Tài chính - Marketing sẽ có một số thay đổi so với năm học 2012 - 2013.

- Đối với các khóa đào tạo hệ niên chế: 3.400.000 đồng/ sinh viên/ học kỳ.

- Đối với các khóa đào tạo hệ tín chỉ: 220.000 đồng/ tín chỉ.

- Các lớp đào tạo theo chương trình chất lượng cao:

      + Khóa 12D: 748.000 đồng/ tín chỉ (tăng 10% so với năm học thứ I)

      + Khóa 13D: 680.000 đồng/ tín chỉ

- Các lớp đào tạo theo chương trình chất lượng đặc biệt: 480.000 đồng/ tín chỉ

      + Đối với bậc cao đẳng hệ chính quy: 2.750.000 đồng/ sinh viên/ học kỳ

      + Đối với bậc hệ liên thông chính quy, văn bằng 2: 300.000 đồng/ tín chỉ

      + Đối với hệ vừa làm vừa học:

* Các lớp mở tại TP. HCM: 4.500.000/ sinh viên/ học kỳ

* Các lớp mở tại các tỉnh: mức thu là 4.500.000/ sinh viên/ học kỳ

Các tin cùng loại