Lập trình trên thiết bị di động: xu thế của tương lai

Bài báo cáo của Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin CNC APTECH tại hội thảo "Kỷ niệm 10 năm đào tạo đại học của khoa Công nghệ thông tin và báo cáo khoa học lập trình trên thiết bị di động"

Báo cáo viên: Thầy Vũ Văn Thiệm (CNC APTECH)

Tập tin đính kèm: Lap_trinh_tren_thiet_bi_di_dong.pdf