Những tiêu chuẩn mới của chuyên viên tiếp thị số

Báo cáo khoa học chủ đề "Những tiêu chuẩn mới của chuyên viên tiếp thị số trong kỷ nguyên internet" tại hội nghị "Kỷ niệm 10 năm đào tạo đại học của khoa Công nghệ thông tin"

Nhóm tác giả:

ThS. Nguyễn Thị Bich Trâm

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Trần Minh Tùng

Tập tin đính kèm: Nhung_tieu_chuan_moi_cua_chuyen_vien_tiep_thi_so.pdf