Tuyển dụng công ty TMA Solution (28/11/2017)

  • 29/11/2017

Công ty TMA cần tuyển dụng một số vị trí sau đây. Sinh viên tốt nghiệp nộp hồ sơ về PhuongVo (Peter) vtphuong@tma.com.vn.

1. Telecom developer

 

a.       Technical skills: Java or C/C++.

b.       Softs skills: at least intermediate level for 4 skills (listening, speaking, reading and writing).

c.       GPA: Good (>= 7.0).

2.       Web App developer

a.       Technical skills: .NET.

b.       Softs skills: at least intermediate level for 4 skills (listening, speaking, reading and writing).

c.       GPA: Good (>= 7.0).

3.       Web App/Mobile App tester

a.       Technical skills: love to become a tester.

b.       Softs skills: at least intermediate level for 4 skills (listening, speaking, reading and writing).

c.       GPA: Good (>= 7.0).

4.       Telecom tester

a.       Technical skills: OSI model, TCP/IP.

b.       Softs skills: at least intermediate level for 4 skills (listening, speaking, reading and writing).

c.       GPA: Good (>= 7.0).