Điểm quá trình môn Lập trình ASP.NET học kỳ hè 2017

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán - Học kỳ hè 2017

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao - Lớp sáng thứ bảy do GV: Lê Đình Ngân phụ trách

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao - Lớp sáng thứ năm - GV. Lê Đình Ngân

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán lớp liên thông - Học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 (Bảng 1)

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán lớp Liên thông - Học kỳ hè 2016

Danh sách phân nhóm trả nợ đợt 1 và đợt 3_THNN_TTTN

Danh sách phân nhóm khoá luận đợt 2 lớp 12DTK (từ ngày 01/3/2016)

Danh sách phân nhóm thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp 12DTK

Dự thảo kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 - 2016 bậc đại học chính quy (12DTK)

Thông báo số: 1192/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 19/11/2015 về việc tổ chức thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2016 đối với khóa 12D

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán lớp 12DKT - Học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Bảng 3)

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán lớp 12DKT - Học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Bảng 2)

Bảng điểm quá trình môn Phần mềm kế toán lớp 12DKT - Học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Bảng 1)

Bảng điểm quá trình môn Access 2 - GV. Lê Đình Ngân - Học kỳ 1 - Năm học 2015

Lịch phân nhóm thực hành nghề nghiệp lớp 12DTK

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp lớp 12DTK

Nội dung ôn tập trả nợ hè 2014 - 2015 môn Tin học chuyên ngành TĐG & KD BĐS của các lớp cao đẳng

Nội dung ôn tập trả nợ hè 2014 - 2015 môn Tin học chuyên ngành TĐG & KD BĐS của các lớp đại học

Nội dung ôn tập trả nợ hè 2014 - 2015 môn MS.Excel 3 của các lớp cao đẳng Tin học kế toán

Nội dung ôn tập trả nợ hè 2014 - 2015 môn MS.Excel 2 của các lớp cao đẳng Tin học kế toán

Thông báo số: 304/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 10/04/2015 "Lịch ôn tập thi tốt nghiệp các khóa 09C, 10C, 11C bậc cao đẳng chính quy đăng ký thi tốt nghiệp cùng với khóa 12C năm học 2014 - 2014"

Thông báo số: 305/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 10/04/2015 "Lịch ôn tập thi tốt nghiệp đối với các khóa 08D, 09D, 10D bậc đại học chính quy đăng ký thi tốt nghiệp cùng với khóa 11D năm học 2014 - 2015"

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao - Lớp chiều thứ hai do GV: Lê Đình Ngân phụ trách

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao - Lớp sáng thứ bảy do GV: Lê Đình Ngân phụ trách

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao - Lớp sáng thứ ba do GV: Lê Đình Ngân phụ trách

Bảng điểm quá trình môn Tin học nâng cao - Lớp chiều thứ ba do GV: Lê Đình Ngân phụ trách

Thông báo số: 273/TB-ĐHTCM-QLĐT - v/v giải quyết đăng ký học học kỳ hè, năm học 2014 - 2015 cho các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy.

Thông báo số: 271/TB-ĐHTCM-QLĐT - v/v ghi danh học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8,9,10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy.

Danh sách thực tập tốt nghiệp lớp 12CTK2

Danh sách thực tập tốt nghiệp lớp 12CTK1

Phân nhóm thực hành lần 2 lớp 11DTH và 12C

Danh sách thực tập tốt nghiệp lớp 11DTH

Bảng điểm thực hành nghề nghiệp lớp 12CTK1, 12CTK2

Bảng điểm thực hành nghề nghiệp lớp 11DTH

Biểu mẫu đăng ký thực tập tốt nghiệp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 12CTK

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 11DTH

Danh sách phân công GV hướng dẫn khoa luận tốt nghiệp lớp LTDH8TK (đợt 2)

Kết quả xét làm khóa luận tốt nghiệp lớp LTDH8TK

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp lớp 12CTK

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp lớp 11DTH

Danh sách LTĐH8TK đủ điều kiện làm khóa luận

Thông báo về việc tham gia buổi hội thảo " Xu hướng đào tạo bậc Thạc sĩ tại các nước phát triển"

HỌC & HÀNH – Đó là phương pháp đào tạo của trường Đại học Tài chính - Marketing