Buổi giảng tuần thứ ba - Môn Tin học nâng cao - GV. Lê Đình Ngân

Tài liệu hướng dẫn phần mềm GMetrix để luyện thi chứng chỉ MÓS

Bài tập chủ đề xử lý điều tra thống kê môn Tin học nâng cao - GV Lê Đình Ngân

Bổ sung dữ liệu cung cấp cho phần thực hành môn Phần mềm kế toán

Dữ liệu kế toán doanh nghiệp dùng thực tập cập nhật vào phần mềm kế toán Misa SME.NET 2015

Dữ liệu thực hành Access cho phần bài tập về nhà môn Tin học nâng cao, năm học 2015 - 2016

Bổ sung bài tập về nhà môn Tin học nâng cao - Năm học 2015 - 2016

Bài tập Tin học nâng cao lớp tín chỉ đại trà (cập nhật lần 1)

Dữ liệu thực hành phần mềm kế toán

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa SME.NET 2015 của công ty Misa

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Care Accounting của công ty Sài Gòn Tâm Điểm (SaigonPoint)

Bài giảng Access sáng thứ bảy 21/03/2015

Bài tập MS.Access chương 3 - Kỹ thuật lập trình VBA

Bài giảng MS.Access - Chương Thiết kế bảng dữ liệu

Phụ lục các mẫu sổ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Bài tập nhóm Tin học nâng cao - Chủ đề 3

Bài tập nhóm Tin học nâng cao - Chủ đề 2

Bài tập MS.Access chương 2

Bài tập nhóm Tin học nâng cao - Chủ đề 1

Dữ liệu thực tập kế toán doanh nghiệp

Bài tập chương 1 - Lập trình MS.Access

Slides bài giảng chương 2 môn Lập trình MS.Access

Bài tập Tin học nâng cao lớp tín chỉ đại trà

Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính "Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp"

Tài liệu tập huấn chế độ kế toán mới theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Slides về lập trình trên thiết bị di động