Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Ngành hệ thống thông tin quản lý - Áp dụng từ Khóa tuyển sinh 2022  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Hệ thống thông tin kế toán  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tin học quản lý  
Chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý (2018)  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý (2016)