Chương trình đạo tào đặc thù Hệ thống thông tin Kế toán lớp 18DTK  
 • 28/05/2019

Chương trình đạo tào đặc thù Hệ thống thông tin Kế toán lớp 18DTK

CÁC VỊ TRÍ RA TRƯỜNG
 • Công ty phần mềm trong và ngoài nước;
 • Phòng kế toán, phòng tài vụ, phòng kế hoạch tại chính tại các tổ chức và doanh nghiệp..

Chương trình đào tạo đặc thù Tin học quản lý khóa 18DTH  
 • 28/05/2019

Chương trình đào tạo đặc thù Tin học quản lý khóa 18DTH

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 • Công ty phần mềm trong và ngoài nước.
 • Phòng công nghệ thông tin, phòng kế toán tại các tổ chức và doanh nghiệp.
 • Phòng đào tạo, phòng khảo thí, trung tâm quản lý dữ liệu tại các trường đại học, cao đẳng và phổ thông

Chương trình đạo tạo Tin học Kế toán lớp 16DTK  
 • 28/05/2019

Chương trình đạo tạo Tin học Kế toán lớp 16DTK

VỊ TRÍ TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

 • Chuyên viên tư vấn, triển khai các dự án Hệ thống thông tin kế toán/Công nghệ thông tin (AIS/IT Project manager).
 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA - Business Analyst).
 • Chuyên viên phân tích hệ thống thông tin kế toán (ASA –Accounting System analyst).
 • Chuyên viên phát triển hệ thống thông tin kế toán (AIS developer).
 • Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin kế toán (AIS officer).
 • Chuyên viên kế toán (Accountant)

 

 

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 16DTH  
 • 28/05/2019

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 16DTH

Mục tiêu chung:

 • Hướng nghiên cứu về Hệ thống thông tin quản lý;
 • Hướng nghiên cứu về Thương mại điện tử;
 • Hướng nghiên cứu về Công nghệ phần mềm;
 • Hướng nghiên cứu về Thống kê dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 17DTH  
 • 09/11/2018

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 17DTH

CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CÓ THỂ ĐẢM NHẬN KHI TỐT NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

Chuyên viên hoạch định, tư vấn, điều hành và triển khai các dự án Hệ thống thông tin/Công nghệ thông tin (IS/IT Project manager).

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA - Business Analyst).

Chuyên viên phân tích hệ thống (SA - System Analyst).

Chuyên viên phát triển hệ thống thông tin (IS Developer).

Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin (IS Officer).

Lập trình viên (Programmer).


Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kế toán lớp 17DTK  
 • 09/11/2018

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kế toán lớp 17DTK

CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CÓ THỂ ĐẢM NHẬN KHI TỐT NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

Chuyên viên tư vấn, triển khai các dự án Hệ thống thông tin kế toán/Công nghệ thông tin (AIS/IT Project manager).

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA - Business Analyst).

Chuyên viên phân tích hệ thống thông tin kế toán (ASA –Accounting System analyst).

Chuyên viên phát triển hệ thống thông tin kế toán (AIS developer).

Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin kế toán (AIS officer).

Chuyên viên kế toán (Accountant)


Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kế toán lớp 15DTK  
 • 09/11/2018

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kế toán lớp 15DTK

CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CÓ THỂ ĐẢM NHẬN KHI TỐT NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

Chuyên viên tư vấn, triển khai các dự án Hệ thống thông tin kế toán/Công nghệ thông tin (AIS/IT Project manager).

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA - Business Analyst).

Chuyên viên phân tích hệ thống thông tin kế toán (ASA –Accounting System analyst).

Chuyên viên phát triển hệ thống thông tin kế toán (AIS developer).

Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin kế toán (AIS officer).

Chuyên viên kế toán (Accountant)


Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 15DTH  
 • 09/11/2018

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 15DTH

CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CÓ THỂ ĐẢM NHẬN KHI TỐT NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

Chuyên viên hoạch định, tư vấn, điều hành và triển khai các dự án Hệ thống thông tin/Công nghệ thông tin (IS/IT Project manager).

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA - Business Analyst).

Chuyên viên phân tích hệ thống (SA - System Analyst).

Chuyên viên phát triển hệ thống thông tin (IS Developer).

Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin (IS Officer).

Lập trình viên (Programmer).

Chuyên viên nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và phổ thông.


Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 14DTH  
 • 09/11/2018

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 14DTH


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo những cử nhân trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, tin học và ngoại ngữ;có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, kế toán, thương mại điện tử, marketing và thanh toán điện tử trong doanh nghiệp, ngân hàng,... Chuyên môn nghiệp vụ được hướng vào bốn lĩnh vực chính theo lựa chọn của người học:

Hướng nghiên cứu về Hệ thống thông tin quản lý.

Hướng nghiên cứu về Thương mại điện tử.

Hướng nghiên cứu về Công nghệ phần mềm.

Hướng nghiên cứu về Thống kê dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh.


Danh mục các học phần tương đương - thay thế  
 • 01/09/2017

Danh mục các học phần tương đương - thay thế

Ngày 25/08/2017, nhà trường đã ban hành quyết định số: 1172/QĐ-ĐHTCM-QLĐT quy định các học phần tương đương hoặc thay thế thuộc chương trình đào tạo đại học chính quy các khóa thừ 12D đến 16D.