Chương trình đào tạo đặc thù Hệ thống thông tin kế toán khóa 20D  
Chương trình đào tạo đặc thù Tin học quản lý khóa 20D  
Chương trình đào tạo đặc thù Tin học quản lý khóa 19D  
Chương trình đào tạo đặc thù Hệ thống thông tin kế toán khóa 19D  
Chương trình đạo tào đặc thù Hệ thống thông tin Kế toán lớp 18DTK  
Chương trình đào tạo đặc thù Tin học quản lý khóa 18DTH  
Chương trình đạo tạo Tin học Kế toán lớp 16DTK  
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 16DTH  
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý lớp 17DTH  
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kế toán lớp 17DTK