Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết báo cáo thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2021 (số 33/KH.ĐHTCM.CNTT, ngày 13/9/2021)  
  • 29/09/2021

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết báo cáo thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2021 (số 33/KH.ĐHTCM.CNTT, ngày 13/9/2021)

  • Thời gian thực tập cuối khóa: 06 tuần (11/10/2021 – 20/11/2021)
  • Đánh giá kết quả:Điểm quá trình chiếm tỉ trọng 30%; điểm viết báo cáo TTCK và chương trình demo chiếm tỉ trọng 70%.

Kế Hoạch Thực Hành Nghề Nghiệp Học Kỳ Đầu Năm 2021 Cho Sv Ngành HTTTQL Khóa 18D  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa năm 2020 (17DTH, 17DTK, 16DTH, 16DTK)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa năm 2020 lớp 17DTH, 17DTK  
Phân nhóm thực hành nghề nghiệp đợt 2 năm 2019 lớp 16DTH  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp lớp 16D học kỳ cuối 2019